Pale CFA – czym są i jakie mają zalety?

W budownictwie zastosowanie znajdują różne elementy konstrukcyjne używane na poszczególnych etapach realizacji danego przedsięwzięcia. Wśród nich wymienia się pale CFA – oto co warto wiedzieć na ich temat. 

Pale CFA – co to takiego?

Pod pojęciem pali CFA należy rozumieć budowlane elementy konstrukcyjne, które są stosowane głównie do wykonywania fundamentów głębokich pod ekranami akustycznymi i obiektami mostowymi, a także ścian palowych w konstrukcjach oporowych. CFA to skrót od Continuous Flight Auger Piles, co w tłumaczeniu na język polski oznacza pale formowane świdrem ciągłym. Standardowe pale fundamentowe CFA mają średnicę od 400 mm do 1200 mm oraz głębokość do 20 m. W porównaniu z typowymi palami wierconymi o identycznych wymiarach odznaczają się większą nośnością. Bardzo szybko zastąpiły pale wbijane i klasyczne pale wiercone z rurowaniem lub w zawiesinie – obecnie popyt na nie jest bardzo duży. Technologia ta zaczęła się dynamicznie rozwijać w latach 90-tych ubiegłego stulecia i od tamtej pory jest nieustannie doskonalona. Odznacza się ona dużą wydajnością. Pale CFA wierci się i betonuje w czasie jednego ciągłego procesu z użyciem świdra spiralnego, który na długość liczy co najmniej tyle, co sam pal. Zbrojenie jest wprowadzane do świeżo zabetonowanego pala przeważnie przy użyciu wibracji.

Pale CFA – jakie mają zastosowanie? 

Najważniejszymi cechami pali CFA są ich funkcjonalność oraz wytrzymałość. Są one stosowane w:

  • posadowieniu głębokim, gdzie ich zadaniem jest przenoszenie obciążenia z fundamentów na warstwy nośne,
  • palisadach,
  • obudowach wykopów,
  • różnego rodzaju projektach infrastrukturalnych jak np. budowa mostów czy tuneli.

Ponadto pale CFA są niezbędne wszędzie tam, gdzie w rachubę wchodzi ochrona istniejących już budowli – tutaj są one łączone z technologiami kotew lub gwoździ gruntowych. Wykorzystuje się je również do zapobiegania osuwiskom oraz w charakterze fundamentów ekranów akustycznych. Są one niezastąpione w sytuacjach, kiedy nie ma możliwości zastosowania innej technologii z uwagi na drgania i hałas, a także wtedy, gdy przynosi to korzyści finansowe lub przyspiesza budowę. 

Pale CFA – czym są i jakie mają zalety?

Pale CFA – największe zalety

Ogromne zainteresowanie palami CFA to efekt ich licznych atutów. Przenoszenie dużych obciążeń ściskających, wyciągających i bocznych, a także możliwość wykonywania pali w rozmaitych warunkach gruntowych daje im ogromną przewagę nad innymi palami. Wykonuje się je w piaskach, glinach, na mułach, żwirach oraz w miękkich skałach. Dla inwestorów jest to bardzo opłacalne rozwiązanie posadowienia fundamentów – w szczególności na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych oraz na obszarach, gdzie są słabe warunki podłoża. Wynika to z niskiego poziomu hałasu oraz braku wibracji. Prace wykonywane z zastosowaniem pali CFA przebiegają bardzo sprawnie. O ile w przypadku klasycznych pali wierconych trzeba wcześniej wykonać orurowanie lub zawiesiny stabilizujące, o tyle przy palach CFA nie ma takiej konieczności. W procesie instalacji pali kluczowe znaczenie mają precyzja i dokładna kontrola.