Transport niebezpiecznych towarów

Towary uznawane powszechnie za niebezpieczne są przewożone na określonych z góry zasadach, których bezwzględnie trzeba przestrzegać. W przeciwnym wypadku mogą wydobywać się z nich szkodliwe substancje stwarzające realne zagrożenie dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Obowiązujące są przepisy międzynarodowe, co oznacza, że takie same dotyczą różnych krajów – w końcu każdemu zależy na dobru ogółu.

Transport niebezpiecznych towarów

Zasady transportu niebezpiecznych towarów

Mówiąc o transporcie ma się na myśli zarówno drogowy, jak i kolejowy, czy żeglugi lądowej. Wszelkie przepisy zawarte są w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych. Natomiast w kwestii transportu lotniczego stosuje się zasady wskazane w prawie lotniczym z 3 lipca 2002 roku. Wszelkie towary noszące znamiona niebezpiecznych nie mogą być w żaden inny sposób transportowane. Dlatego firma zlecająca przewóz musi zadbać o weryfikację odnośnie konkretnych przepisów mających zastosowanie w odpowiednim przypadku. To po stronie zlecającego leży obowiązek zapobiegania ewentualnym zagrożeniom. W sytuacji jakiejkolwiek awarii lub innych problemów należy powiadomić o tym fakcie wszystkie znajdujące się w strefie zagrożenia osoby.

Pełna odpowiedzialność za transport niebezpiecznych towarów

Ustawodawca określił wszystkie zasady transportu niebezpiecznych substancji. Jeden z zapisów mówi o konieczności wyposażenia osób przewożących w niezbędne dokumenty i odpowiednio ADR, RID lub ADN. Nakłada się ponadto obowiązek przeprowadzania szkoleń okresowych w zakresie czynności bezpośrednio związanych z przewozem. Po stronie firmy przewozowej pozostaje również przygotowanie i wysyłka sprawozdań do określonych organów oraz wyznaczenie uprawnionego doradcy do spraw bezpieczeństwa transportu towarów niebezpiecznych. W międzyczasie doprecyzowano rolę, jaką pełni rozładowca. Zyskał on dodatkowe czynności do obligatoryjnego wykonania, podobne zmiany dotyczą przewoźników. Jak więc widać przemysł w zakresie transportu towarów i substancji niebezpiecznych jest związany wieloma przepisami.