Kiedy komornik może zająć dom?

Nie od dziś wiadomo, że dłużnik odpowiada za powstałe długi całym swoim majątkiem. Dlatego właśnie zajęcie nieruchomości to komornicza ostateczność, lecz dosyć powszechna w Polsce. Komornik jest funkcjonariuszem publicznym, któremu przysługuje prawo do wykonywania czynności komorniczych i prowadzenie egzekucji z majątku dłużnika. Jak wygląda komornicze zajęcie nieruchomości?

Spłata długów wierzyciela

Do egzekucji komorniczej nieruchomości może dojść w kilku przypadkach. Jednym z nich jest nieuregulowane zobowiązanie wobec dłużnika. Aby jednak sprawą zajął się komornik, wartość takiego długu musi osiągnąć odpowiedni pułap. W Polsce przyjęło się, że kwota zobowiązania nie powinna być mniejsza jak 20-25 tysięcy złotych.

Druga z sytuacji to nieruchomość jako zabezpieczenie kredytu. Mowa tutaj o zobowiązaniach wobec banku w formie kredytu hipotecznego. Wówczas za nieregulowanie rat hipoteki, opłat za nieruchomość, zobowiązania podatkowe czy niepłacenie faktur za media, nieruchomość może stać się obiektem egzekucji komorniczej.

Zanim komornik przejmie sprawę

Procedury prawne są skomplikowane, czyniąc cały proces dosyć długotrwałym. Czas jednak gra tutaj na korzyść dłużnika, którego trudna sytuacja finansowa uniemożliwiła spłatę swoich zobowiązań. W przypadku, gdy wierzyciel chce odzyskać swoje należności, zwraca się najpierw do firmy windykacyjnej, która w jego imieniu chce załatwić sprawę polubownie poprzez rozłożenie zadłużenia na raty i spłaty w dogodnym dla dłużnika terminie.

Jeśli jednak dłużnik unika uregulowania należności, sprawa zostaje przekazana do komornika. Może on prowadzić egzekucję z licznych źródeł – komornik ma prawo zająć wynagrodzenie, rachunki bankowe, ruchomości oraz nieruchomości.

Kiedy komornik może zająć dom?

Komornicze zajęcie nieruchomości

Pierwszą czynnością, której dokonuje komornik, to wezwanie dłużnika do zapłaty długu, które musi nastąpić w ciągu 14 dni od otrzymania pisma. Jeśli spłata długu nie nastąpi w wyznaczonym czasie, komornik przystępuje do oszacowania wartości nieruchomości, przesyłając do sądu wniosek o dokonanie wpisu do księgi wieczystej o wszczęciu egzekucji.

Dłużnik może nadal korzystać z nieruchomości, jednak nie może jej sprzedać, oddać w darowiźnie, ani przekazać w najem lub dzierżawę. Dłużnik może zaskarżyć oszacowanie wartości nieruchomości oraz opis. To ważne uprawnienie, ponieważ może wpłynąć na podwyższenie wartości nieruchomości – co jest istotne dla dłużnika.

Oszacowanie wartości nieruchomości uprawomocnia się w ciągu 14 dni. Po tym czasie komornik może ogłosić termin licytacji – obwieszczenie powinno być wywieszone w budynku sądu i w urzędzie gminy, a także doręczone uczestnikom postępowania na co najmniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem planowanej licytacji.

Każdy, kto chce wziąć udział w licytacji, zobowiązany jest wpłacić wadium w kwocie jednej dziesiątej sumy oszacowania. Nieruchomość można nabyć za nie mniej, niż ¾ sumy oszacowania, a koszty egzekucji pokrywa dłużnik.

Artykuł przygotowany we współpracy z komornik sądowy Warszawa Bemowo.