W jaki sposób oznakować regały magazynowe?

Urządzenia przeznaczone do składowania towaru, czyli regały magazynowe, powinny być w czytelny sposób oznakowane w zakresie dopuszczalnego oznakowania. To na pracodawcy spoczywa obowiązek umieszczenia odpowiednich oznakowań. To samo dotyczy podłoża oraz stropów. W przepisach BHP nie ma jasno określonej formy oznakowania regałów, więc pracodawca ma pewną swobodę w tej kwestii. 

W miejscu pracy pracodawca ma obowiązek, poprzez zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków, chronić zdrowie i życie pracowników. Do tego celu może korzystać z odpowiednich osiągnięć techniki oraz nauki. Regały magazynowe należy dostosować do masy i gabarytów towarów. Kwestia doboru urządzeń przeznaczonych do składowania towaru powinna uprzednio zostać przemyślana i zaplanowana. 

W trakcie kontroli Inspekcji Pracy, inspektor może wydawać decyzję o natychmiastowej wykonalności, lub z podaniem terminu naprawy wykazanych nieprawidłowości. 

W jaki sposób oznakować regały magazynowe?

Umiejętność przewidywania realnych zagrożeń, które wynikają ze składowania towarów w magazynie, jest umiejętnością, którą powinien posiadać każdy pracodawca. Szczególną uwagę należy zwrócić na kwestie związane ze składowaniem na podłodze i regałach towarów o większej niż dopuszczalna ciężkość.

Odpowiednie oznakowanie regałów magazynowych pozwala przeciwdziałać i zapobiegać niebezpiecznym sytuacją. Powinno się taką konieczność uwzględnić już na etapie montażu regałów.

Wszystkie pomieszczenia i urządzenia do składowania muszą spełniać normy bezpieczeństwa, należy pod uwagę brać rodzaj oraz właściwości składowanych produktów. Towary należy umieszczać tylko w wyznaczonych do tego miejscach. 

Warunki składowania towarów, które musisz absolutnie zastosować:

- masa składowanego towaru nie może wykraczać poza dopuszczalne obciążenie regałów magazynowych
- masa składowanego towaru łącznie z masą regałów nie może przekraczać całkowitej dopuszczalnej masy dopuszczalnej dla stropów i podłóg
- w instrukcji magazynowania i składania towarów należy umieścić informacje o odpowiednim miejscu składowania towaru, o sposobie i maksymalnej wysokości składowania
- informacja o dopuszczalnym obciążeniu regałów, podłóg oraz stropów powinna zostać umieszczona w dobrze widocznym miejscu.
Przy zakupie nowych regałów producent dostarczy potrzebne dokumenty, w tym informację o dopuszczalnym obciążeniu. Do nowych regałów zazwyczaj dołączone jest oznakowanie lub dołączana jest tablica, którą samodzielnie można umieścić w widocznym miejscu.

Jeśli w magazynie występują starsze regały, należy informacji o dopuszczalnym obciążeniu poszukać w dołączonej do zakupu dokumentacji, a następnie wywiesić stosowaną informację w dobrze widocznym miejscu.

W sytuacji, kiedy starszym regałom brak stosownej informacji, pracodawca powinien sam określić, jakie jest dopuszczalne obciążenie.

W praktyce najczęściej stosowanym sposobem oznaczenia dopuszczalnego obciążenia jest wywiedzenie na regałach tabliczki z informacją wypisaną na przykład wodoodpornym markerem.